Công bố khoa học

1. Tien Duc Pham, Thi Thuy Tran, Van Anh Le, Thu Thao Pham, Thi Huong Dao, Thanh Son Le, Adsorption characteristics of molecular Oxytetracycline onto alumina particles: the role of surface modification with an anionic surfactant, Journal of Molecular Liquids, 287, pp. 1-10, 2019
2. Lê Thanh Sơn, Nguyễn Thanh Bình, Đặng Văn Long, Hoàng Thị Thu Hiền,  Hoa Hữu Thu, Cao Thị Thu Hằng. Biến tính zirconia sunfat hóa bằng oxit kim loại (Al, Sn) (Me) SO42-/Zr1-xMexO2 dùng làm xúc tác cho đồng phân hóa n-hexan. Tạp chí Dầu khí, 2, tr.55-42, 2012.
3. Nguyen Tien Thao, Le Thi Kim Huyen, Enhanced catalytic performance of Cr-inserted hydrotalcites in the liquid oxidation of styrene, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 73 (2019) 221-232.
4. Nguyen Tien Thao, Nguyen Thi Nhu, Kuen-Song Lin, Liquid phase oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde over sepiolite loaded chromium oxide catalysts, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 83 (2018) 10- 22.
5. Nguyen Tien Thao, Le Thi Kim Huyen, 2015, Catalytic oxidation of styrene over Cu-doped hydrotalcites, Chemical Engineering Journal, 279 (2015) 840-850.
6. Yu Horiuchi, Takashi Toyao, Kenta Miyahara, Lionet Zakary, Dang Do Van, Yusuke Kamata, Tae-Ho Kim, SooWohn Leed and Masaya Matsuoka, Visible-light-driven photocatalytic water oxidation catalysed by iron-based metal-organic frameworks. Chem. Commun., 2016, 52, 5190-5193.
7. Dang Do Van, Takuya Hosokawa, Masakazu Saito, Yu Horiuchi,Masaya Matsuoka, A heterogeneous mesoporous silica-supported cyclopentadienyl ruthenium(II) complex catalyst for selective hydrosilylation of 1-hexyne at room temperature. Applied Catalysis A: General, 2015, 503, 203–208.
8. Yu Horiuchi, Dang Do Van, Yusuke Yonezawa, Masakazu Saito, Satoru Dohshi, Tae-Ho Kimd and Masaya Matsuoka, Synthesis and bifunctional catalysis of metal nanoparticle-loaded periodic mesoporous organosilicas modified with amino groups.RSC Adv., 2015, 5, 72653
9. Phạm Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Anh, Nghiêm Thị Thúy Ngân, Chu Ngọc Châu, Đặng Thị Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thanh Bình, Tổng hợp xúc tác oxit Ti-W và đánh giá hoạt tính trong phản ứng chuyển hóa fructozơ thành 5-hydroxymethylfurfural, Tạp chí Hóa học, 57 (4E1,2), 2019, 40 - 44.
10. Nguyen Thanh Binh, Chu Ngoc Chau, Le Thanh Son, Nguyen Thị Ngoc Quynh, Investigation of conversion of fructose to 5-hydroxymethylfurfural over carbon skeleton-based acid catalysts International Journal of Chemical Sciences, 14(2) (2016),  704-710. 
11. Dinh Thi Thuy Hang, Nguyen Thi Thu, Nguyen Thi Ngoc Quynh, Nguyen Minh Phuong, Le Thanh Son, Nguyen Dinh Bang, Nguyen Thanh Binh, Synthesis and characterization of graphitic carbon nitride g-C3N4, Journal Vietnam Chemistry, 8(2), 2019, 35-39.
12. P.T.P  Mai, L.T. Son, D.V. Dang, P.D. Trong, Cu.MFI zeolite as a Highly Active Catalyst for The Degradation of Methylene Blue, Vietnam Journal of Chemistry, 2019 57(2e1,2) 265-270.
13. Thanh Son Le, Binh Nguyen, Trong Pham, Potassium Coordination in K-KFI Zeolite Investigated by Synchrotron X-ray Diffraction, Vietnam Journal of Catalysis and Adsorption, 7 – issue 3 (2018) 12-16.
14. Nguyễn Thị Minh Thư, Triệu Thanh Hải.  Nghiên cứu tổng hợp 2-etyl hexyl salixylat trên hệ xúc tác dị thể axit rắn S-TiO2. Tạp chí Hóa học, tập 53, số 6e 1,2, 2015, tr. 78-82.
15. Nguyễn Thị Minh Thư, Cầm Thị Ính, Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Thu Hoài, Đặng Thị Diễm Hường. Nghiên cứu phản ứng oxi hóa isoeugenol trên xúc tác ZnO-TiO2. Tạp chí Hóa học, T.56 (6e1), 2018, tr. 158-161.
16. Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Thị Minh Thư. Chế tạo vật liệu nano bạc phân tán trên cacbon nanotube. Tạp chí Hóa học, T.56 (6e1), 2018, tr. 40 – 43
17. Đặng Văn Long, Lê Thanh Sơn, Phạm Đình Trọng, Tổng hợp zeolit SSZ-13 sử dụng chất định hướng cấu trúc N,N,N-Dimethylethylcyclohexyl ammonium ứng dụng trong phản ứng khử chọn lọc NOx”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa  học Tự nhiên và Công nghệ,  2020, 36(1), tr. 1-7.
18. Dang Van Long, Nguyen Thi Minh Thu, Pham Dinh Trong, Synthesis and characterization of two-dimensional RRO zeolite, Tạp chí Hóa học, 2020, 56(6e1), tr. 282-285. 
19. Dang Van Long, Nguyen Tien Thao, Investigation of styrene oxidation over Co-doped hydrotalcite catalysts, Tạp chí Hóa học, 2017, 55(4E23), tr. 294-298.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên