Đào tạo

Hàng năm Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường đào tạo trên 40 sinh viên chính qui và tại chức; 25-30 học viên cao học theo chuyên ngành Hóa môi trường. Từ năm 2004 Phòng thí nghiệm Hóa Môi trường - Khoa Hóa học được ĐHQG Hà Nội và trường ĐHKHTN cho phép đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Hóa môi trường, mã số 62.444101. Đến nay đã có ba nghiên cứu sinh bảo vệ thành công.  Hiện nay có 25 nghiên cứu sinh (trong đó có 01 là người Đức) đang thực hiện luận án Tiến sỹ chuyên ngành Hóa Môi trường dưới sự hướng dẫn của các GS, PGS của Phòng Thí nghiệm HMT, và các cộng tác viên trong khoa Hóa học cũng như Viện trường ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Giáo trình và sách tham khảo đã xuất bản:

           * Đã xuất bản và đồng xuất bản sách chuyên môn:

                        + Quốc tế:                           5 cuốn

                        + Trong nước                       12 cuốn

      - Các thành tích đào tạo khác:

-          Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo thạc sỹ “Quản lí chất thải và xử lí vùng ô nhiễm” liên kết với Đại học kỹ thuật Dresden từ năm 2004 –nay

-          Tham gia chương trình “Water Doctoral Network” liên kết giữa Viện nghiên cứu công nghệ và quản lý Môi trường CHLB Đức, Đại học kỹ thuật Dresden với Đại học KHTN- ĐHQG Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân từ 2011.

-          Tham gia chương trình đào tạo thạc sỹ về khoa học môi trường bằng tiếng Anh liên kết của Trường ĐHKHTN với trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản..

.1.Các chuyên đề đào tạo Đại học

Hóa học môi trường, Công nghệ xử lý n­ước và n­ước thải, Công nghệ xử lý khí thải, Quản lý và xử lý chất thải rắn, Phân tích môi tr­ường, Độc học môi tr­ường, Cơ sở công nghệ xử lý vùng ô nhiễm, Thiết kế công nghệ xử lý môi trư­ờng, Công nghệ sản xuất sạch hơn, Kỹ thuật vi sinh môi trư­ờng, Đánh giá tác động môi trường, Kiểm toán chất thải công nghiệp…

2. Các chuyên đề Sau đại học

Hoá học môi trường nâng cao, Hoá học thuỷ quyển, Hóa học địa quyển, Hóa học khí quyển, Nguyên lý khoa học môi trường, Phân tích môi trường nâng cao, Độc chất học môi trường, Kỹ thuật môi trường, Các quá trình hóa lý trong xử lý nước và nước thải, Kiểm soát ô nhiễm không kí, Quản lý và xử lý chất thải nguy hại, Nguyên lý mô hình hoá các quá trình sinh học môi trường, Mô hình hoá các quá trình vận chuyển và tồn lưu các chất ô nhiễm trong môi trường, Hấp phụ - xúc tác và công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Mô hình hóa quá trình vận chuyển và tồn lưu các chất ô nhiễm trong môi trường, Phương pháp Chemometric ứng dụng trong hoá học môi trường.

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên