Nghiên cứu khoa học

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHỦ YẾU

1. Hướng nghiên cứu công nghệ xử lý nước và nước thải

2. Hướng nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại:

3. Hướng nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu hấp phụ trong xử lý môi trường:

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên