Đề tài, dự án

Một số đề tài do cán bộ Bộ môn chủ trì hoặc tham gia từ năm 2000:

  1. Nghiên cứu các trường hợp tới hạn, suy biến và kỳ dị của bài toán biên không đều đối với phương trình elliptic không tuyến tính, 2012-2014 (đề tài NAFOSTED)
  2. Áp dụng các phương pháp của Giải tích phi tuyến nghiên cứu các bài toán biên elliptie không tuyến tính, 2009-2012 (đề tài NAFOSTED)
  3. Về một bài toán hệ elliptic nửa tuyến tính với điều kiện biên Dirichlet, 2008
  4. Một số vấn đề về phương trình vi phân với biến hằng từng khúc, 2007
  5. Phần mềm quản lý sinh viên Khoa Toán - Cơ - Tin học, 2006-2007
  6. Đặc trưng của đa tạp phức và lý thuyết toán tử giả vi phân, 2006-2007
  7. Mô hình toán học trong bài toán môi trường, 2005
  8. Một số vấn đề chọn lọc của lý thuyết phương trình, 2002-2004
  • Website cựu sinh viên