Đề tài, dự án

Các cán bộ bộ môn đã chủ trì hoặc tham gia các đề tài quốc gia như:
1. Đề tài Điều tra cơ bản vùng Tây Nguyên (1985)
2. Bài toán sinh thái-môi trường vùng Hồ Sông Đà (1986)
3. Mô hình Toán trong dịch tễ (1987)
4. Đề tài phủ xanh đất trống đồi núi trọc
5. Đề tài chống xói mòn vùng trung du 
6. Đề tài về sự phát triển của rừng ngập mặn ở Quảng Ninh
7. Đề tài về quy hoạch nuôi tôm nước lợ ở Thái Bình
8. Đề tài xử lý độ chua, mặn vùng đồng bằng Nam bộ (1999-2000)
9. Đề tài thủy lợi
 
Nhiều cán bộ đã chủ trì các đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài cấp Đại học Quốc gia và cấp trường.
 
Về ứng dụng, các cán bộ bộ môn đã tham gia giải các bài toán thực tế:
1. Xử lý rác thải trên địa bàn thành phố Hà Nội
2. Mô hình đánh bắt cá Hồ Tây
3. Bài toán sinh thái-môi trường vùng hồ Sông Đà
4. Nuôi tôm nước lợ ở Thái Bình
5. Mô hình rừng ngập mặn
6. Mô hình xói mòn và rừng ở Phú Thọ
7. Các bài toán thủy lợi, đê điều
8. Các bài toán xã hội học như phả hệ, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, ma túy,...
  • Website cựu sinh viên