Công bố khoa học

Công bố khoa học

Tổng số bài báo và báo cáo đã công bố: 279 bài báo và báo cáo, trong đó:

  • Bài báo đăng trên tạp chí quốc tế: 75 bài báo

  • Bài báo đăng trên tạp chí trong nước: 61 bài báo

  • Báo cáo tại các hội nghị quốc tế: 57 báo cáo

  • Báo cáo tại các hội nghị trong nước: 86 báo cáo

Một số bài báo, báo cáo tiêu biểu:

1. Mikio Koyano, Phung Quoc Bao, Le Thi Thanh Binh, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long, Shin’ ichi Katayama, 2001,Photoluminescence and Raman Spectra of ZnO thin films by Charged Liquid Cluster Beam Technique,Phys. Stat. Sol. (a), Vol.193, No 1 (2002), pp. 125 - 131.

2. Nguyễn Ngọc LongLê Thị Thanh Bình, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Từ Niệm, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Viết Đức,Syntheis and charactrerization of SnO2:Sb nanopơwders, Advances in optics, photonics, spectroscopy and applications, pp 469, (2008).

3Trinh Thi Loan, Nguyen Ngoc Long, Le Hong Ha, 2009, “Photoluminescence properties of Co-doped ZnO nanorods synthesized by hydrothermal method”, J, Phys.D: Appl. Phys. 42, 065412 (6pp).

4Trinh Thi Loan, Nguyen Thi Thuy and Nguyen Ngoc Long, “Synthesis and optical properties of ZnAl2O4:Cr3+,Tb3+ powders”, Eur. Phys. J. Appl. Phys. (2013) 64: 10404

5Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long (2011), “Synthesis and Spectroscopic Properties of ZnAl2O4:Co2+ via a Hydrothermal Process”, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 9 (2011) 526-530.

6Trinh Thi Loan, Le Hong Ha, Nguyen Ngoc Long (2011), “Synthesis and Optical Properties of Al2O3:Cr3+Powders”, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 9 (2011) 531-535.

7. Le Hong Ha, Phung Thi Lanh, Nguyen Ngoc Long, Trinh Thi Loan, 2009, “Some physical properties of ZnAl2O4:Cr3+(Co2+) powders prepared by hydrothermal method”, Journal of Physics, Conference series 187, 012053 (6pp).

8. V.V. Hiep, N. Chau, D.M. Hong, N.H. Luong, “High coercivity and giant magnetoresistance of CoAg, CoCu granular films” Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310 (2007) 2524-2526.

9. ALEPH Collaboration (Ngac An Bang), Deuteron and Anti-deuteron Production in e+e- Collisions at the Z resonance, Phys. Lett. B 639 (2006) 192-201.

10. Bach Thanh Cong, Pham Huong Thao, Nguyen Tu Niem, “Role of interactions in size- dependent effects of magnetic ultrathin films”, Hội nghị quốc tế về khoa học vật liệu tiên tiến năm 2013 (FMS 2013).

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên