Đề tài, dự án

- Đối xứng của các tương tác trao đổi và tính chất của một số hệ từ tính nano NAFOSTED 103.01-2015.92 (2016-2020)

- Nghiên cứu chuyển pha trong một số hệ spin có cạnh tranh tương tác NAFOSTED 103.02-2012.37 (2012-2016)

- Nghiên cứu các hệ tương quan mạnh bằng phương pháp số NAFOSTED 103.02-2012.73 (2012-2016)

- Nghiên cứu cấu trúc điện tử của vật liệu có cấu trúc lớp QG17.10 (2017-2019)

- Nghiên cứu hiệu ứng phụ thuộc kích thước trong vài hệ nano NAFOSTED 103.02.111.09 (2009-2011)

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên