Đề tài, dự án

Trong những năm vừa qua, các cán bộ của bộ môn đã và đang tham gia, chủ trì hơn 50 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (Nhà nước, NCCB, ĐHQG và Trường) với hơn 170 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế, quốc gia và các hội nghị khoa học quốc gia và quốc tế có uy tín.

Các đề tài, dự án đã và đang được triển khai tại bộ môn:

STT

Tên đề tài

Chủ trì

Thời gian thực hiện

1

Xây dựng hệ bốc bay chân không. ĐHTH (cũ), mã số T-94-L-19

PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Hiền

1994

2

Nghiên cứu chế tạo cảm biến quang điện và các tính chất của chúng. Cấp ĐHQG, mã số QT98-05

PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Hiền

1998

3

Chế tạo, nghiên cứu các màng vật liệu bán dẫn quang điện tử và triển khai khả năng ứng dụng. Cấp đặc biệt ĐHQG, mã số QG01-03

PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Hiền

2001-2002

4

Nghiên cứu một số tính chất vật lý của mẫu spinel tự nhiên và mẫu tổng hợp bằng phương pháp sol-gel.Đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà nội, mã số QT 02 - 09

PGS.TS. Lê Hồng Hà

2002-2004

5

Nghiên cứu chế tạo vật liệu bán dẫn pha tạp từ. Cấp ĐHQG, mã số QT04-09

PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Hiền

2004

6

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của các bán dẫn oxide ứng dụng trong spintronics và photonics. Đề tài KHCC cấp nhà nước, mã số 4 063 06

PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Hiền

2006-2008

 

7

Nghiên cứu các đặc trưng quang của màng dẫn sóng phẳng. Mã số TN-06-05

TS. Ngạc An Bang

02/2006-02/2007

8

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ZnO có cấu trúc nano. Cấp ĐHQG, mã số QT-07-16

PGS.TS. Nguyễn Thị Thục Hiền

2007

9

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của một số kim loại chuyển tiếp hoặc đất hiếm trong nền ôxit bằng phươn pháp hoá. Đề tài đặc biệt cấp ĐHQGHN, mã số QG. 07.05, 2007 -2008

PGS.TS. Lê Hồng Hà

2007-2008

10

Nghiên cứu hiệu ứng cộng hưởng plasmon bề mặt của các hạt kim loại có kích thước nanometers. Mã số QT-08-14.

TS. Ngạc An Bang

2008 – 2009

11

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của vật liệu SnO2 pha tạp chất. Cấp ĐHQGHN, mã số QT09-08

PGS.TS. Lê Thị Thanh Bình

2009

12

Nghiên cứu thuộc tính quang học của các hạt nano kim loại. Mã số QT-09-14.

TS. Ngạc An Bang

04/2009-04/2010

13

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu MgO:Cr3+. Mã số TN-11-04

ThS. Trịnh Thị Loan

18/03/2011-

18/03/2012

14

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của các dây nano TiO2:Cr3+. Mã số TN-12-10

TS. Trịnh Thị Loan

03/2012 –

03/2013

15

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu nano TiO2:Cr3+. Mã số TN-13-03

TS. Trịnh Thị Loan

07/2013 -10/2014

16

Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc, tính chất và khả năng ứng dụng của các hạt nano kim loại quý. Mã số QG-13-03

TS. Ngạc An Bang

04/2013 – 04/2015

17

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất quang và khả năng ứng dụng của vật liệu dây nano TiO2 pha tạp kim loại chuyển tiếp

TS. Trịnh Thị Loan

04/2014-04/2016


Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên