Đề tài, dự án

1. Siêu cao tần và DSP

        - Nghiên cứu thu phát siêu cao tần công nghệ FPGA, ASIC …

        - Board mạch xử lý tín hiệu số của Motorola, Texas Instrument.

2. Lý thuyết mạch và dao động phi tuyến

        - Nghiên cứu dao động trong hệ phi tuyến và tuyến tính;

        - Nghiên cứu dao động thông số.

3. Kỹ thuật âm - siêu âm

        - Nghiên cứu nguyên lý lý thuyết truyền sóng âm qua các môi trường;

        - Ứng dụng kỹ thuật thu phát siêu âm vào đo bề dày sản phẩm cơ khí, tìm các vết nứt hỏng trong sản phẩm.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên