Công bố khoa học

Một số các kết quả nghiên cứu khoa học trong 5 năm gần đây mà bộ môn đã đạt được:

Số lượng đề tài nghiên cứu trong 5 năm gần đây: 16

1. GS. TS. Nguyễn Quang Báu (chủ trì đề tài) Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng điện từ mạnh lên một số tính chất động trong bán dẫn thấp chiều”. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Đại học Quốc gia; Mã số QT-08-15 (2008-2009).

2. GS. TS. Nguyễn Quang Báu (chủ trì đề tài) Nghiên cứu lý thuyết các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (hố lượng tử, siêu mạng, dây lượng tử)”. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp nhà nước NAFOSTED; Mã số 103.01.18.09 (2009-2011).

3. GS. TS. Nguyễn Quang Báu (chủ trì đề tài) Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng cao tần gây bởi trường sóng điện tử trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử)”. Đề tài nghiên cứu cơ bản cấp Đại học Quốc gia; Mã số QG-09-02 (2009-2011).

4. GS. TS. Nguyễn Quang Báu (chủ trì đề tài) Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều ( siêu mạng , hố lượng tử , dây lượng tử ,...); Mã số NAFOSTED (103.01 – 2011.18);

5. GS. TS. Nguyễn Quang Báu (chủ trì đề tài) Nghiên cứu lý thuyết lượng tử về các hiệu ứng âm - điện - từ trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều ( siêu mạng , hố lượng tử , dây lượng tử ) QGTD 12-01.

6. GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn ( chủ trì đề tài) Lý thuyết tr­uờng và ph­uơng pháp toán lý, Mã số 40646 5/2008 Cấp Nhà n­uớc- BKHCNMT.

7. GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn ( chủ trì đề tài) Lý thuyÕt tr­êng l­îng tö vµ ¸p dông cho c¸c d¹ng t­¬ng t¸c. M· sè QG-TD.10.02 11/2012 đề tài trọng điểm của ĐHQG

8. GS.TSKH Nguyễn Xuân Hãn ( chủ trì đề tài) Lý thuyết trường lượng tử và lý thuyết nhiễu loạn cải biến, Mã số 103.03-2012.02 2013-2015 Quỹ phát triển KH-CN Quốc Gia.

9. TS. Nguyễn Thế Toàn (chủ trì đề tài) National Science Foundation (USA), mã số: CBET-1134398, 2011-2014

10. TS. Nguyễn Thế Toàn (chủ trì đề tài) Quỹ NAFOSTED (Việt Nam), Mã số: 103.02-2012.75, 2013-2015

11. GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng (chủ trì đề tài) Các tham số Vật lý dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, phi điều hoà, tạp chất, trường điện từ. NCCB cấp bộMS:405806.

12. GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng (chủ trì đề tài): Các cumulant với khai triển bậc cao và nóng chảy. NCCB cấp bộMS: QG.08.02.

13. GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng (chủ trì đề tài): Xây dựng các phương pháp lý thuyết để tính và phân tích các tham số nhiệt động và nhiệt độ nóng chảy của các hệ vật liệu. NCCB NAFOSTED(Cấp Bộ)MS; 103.01.09.09.

14. GS.TSKH Nguyễn Văn Hùng (chủ trì đề tài): Xây dựng mô hình Einstein tương quan phi điều hoà bậc cao phụ thuộc nhiệt độ, áp suất và mở rộng mô hình Debye tương quan phi điều hoà, lý thuyết nhiệt động mạng để tính và đánh giá các tham số nhiệt động của các vật liệuNCCB NAFOSTED (Cấp Bộ), MS: 102.01-2012.03.

15. ThS. Nguyễn Đình Nam (chủ trì đề tài) Tốc độ gia tăng sóng âm bởi bức xạ Laser trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn. TN-11-07

16. ThS. Nguyễn Đình Nam (chủ trì đề tài) Nghiên cứu một số hiệu ứng động trong hệ bán dẫn hai chiều khi có mặt của sóng điện từ mạnh. TN-13-04.

Số lượng công bố quốc tế ISI/tổng số công bố: 29/89 (5 năm gần đây).

 

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên