Đề tài, dự án

Đề tài, dự án

14 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia.

3 nhiệm vụ hợp tác quốc tế.

15 đề tài cấp ĐHQG và 2 đề tài cấp Trường ĐHKHTN.

Đăng ký 02 bản quyền giải pháp hữu ích tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên