Chức năng nhiệm vụ

1. Thu nhập, phân phối các thông tin điều tra cơ bản, các tư liệu viễn thám và các dữ liệu hệ thông tin địa lý dùng chung cho các khoa.

2. Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Đại học Quốc Gia phục vụ phát triển ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý.

3. Hợp tác trong và ngoài nước, xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý mang tính chiến lược của Việt Nam và Quốc tế.

4. Hỗ trợ và tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ cho các giảng viên giảng dạy trong lĩnh vực viễn thám và hệ thông tin địa lý cho các khoa. Trợ giúp các sinh viên làm luận văn, luận án có sử dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý của các khoa trong Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

  • Website cựu sinh viên