Các đề tài dự án

Thời gian qua, các cán bộ của Bộ môn đã chủ trì và tham gia rất nhiều đề tài thuộc các cấp khác nhau.

Đã chủ trì và nghiệm thu các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì. Đề tài nhánh cấp Nhà nước. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế x• hội huyện Sông Cầu tỉnh Phú Khánh giai đoạn 1985 - 2010, 1986 – 1988.

- Phạm Văn Cự. Chủ trì dự án hợp tác giữa Viện Địa chất, Viện khoa học công nghệ Việt Nam và Đại học Sherbrook Canada. Hệ thông tin môi trường đồng bằng sông Hồng SIE - Delta, 1993 - 1997.

- Phạm Văn Cự. Chủ trì đề án hợp tác Atlas đô thị ven đô Hà Nội, 1993 -1999.

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì, Đề tài nhánh. Tài nguyên địa chất, quản lý đới bờ, thuộc Đề án “Nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường Malaysia - NAREM” (1996-1999).

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì. ứng dụng viễn thám nghiên cứu đặc điểm các dạng địa hình dải ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đề tài nghiên cứu cơ bản 2000 - 2003.

- Nhữ Thị Xuân. Chủ trì. Nghiên cứu đánh giá tổng hợp điều kiện địa lý phục vụ định hướng sử dụng hợp lý đất đai và bảo vệ tài nguyên môi trường vùng ven đô Hà Nội trên cơ sở ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý. Đề tài nghiên cứu cơ bản. Mã số 745203HN. 2002 - 2004.

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì. ứng dụng viễn thám - GIS nghiên cứu ảnh hưởng của mặt đệm tới lũ quét khu vực sông vừa và nhỏ. Đề tài nghiên cứu cơ bản 2003 - 2005.

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì đề tài cấp ĐHQG mã số QGTĐ 05-02. Xây dựng bản đồ nhạy cảm của các hệ sinh thái với tác động của môi trường phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững khu vực dải ven biển thành phố Hải Phòng, 2006-2007

- Nhữ Thị Xuân. Chủ trì. Đề tài nghiên cứu cơ bản. Mã số 701906. Xác lập cơ sở khoa học đề xuất định hướng sử dụng đất với sự trợ giúp của Hệ thống thông tin địa lý (lấy ví dụ tỉnh Thái Bình, 2006 - 2009.

- Nhữ Thị Xuân. Chủ trì. Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG. Mã số QGTĐ-0801. Thành lập xêri bản đồ dân cư Thành phố Hà Nội, 2008 - 2010.

- Vũ Kim Chi. Chủ trì. Dự án hợp tác với Đại học Copenhagen (Đan Mạch) về nghiên cứu địa phương trong lĩnh vực canh tác đất dốc, 2010-2011.

- Nguyễn Ngọc Thạch. Chủ trì đề tài nghị định thư Việt Nam - ấn Độ. Tăng cường năng lực nghiên cứu ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu và quản lý tai biến thiên nhiên - Khu vực nghiên cứu tại tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Bắc Kạn, 2010 – 2012.

  • Website cựu sinh viên