Công bố khoa học

Nguyễn Đức Khả, Trần Anh Tuấn, Trần Văn Tuấn, Trần Quốc Bình, Lê Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà Thành (2006), Phân tích các mô hình quản lý đất đai trong quá trình đô thị hóa thành phố Hà Nội, Tuyển tập các báo cáo KH, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ II, trang 540 - 547. HN 2006.

Đặng Hùng Võ (2006), Vai trò của thị trường quyền sử dụng đất trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, Số Đặc san của Ban Kinh tế Trung ương, tháng 4 năm 2006, trang 28 - 37.

Đặng Hùng Võ (2006), Phát triển thị trường bất động sản - Điểm đột phá trong giai đoạn tiếp tục đổi mới, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường số 3 năm 2006, trang 3 - 7.

Lê Đức An, Đặng Văn Bào, Lê Đức Tố, 2006. Địa mạo Hòn Khoai – một tài nguyên quý cho du lịch và nghiên cứu khoa học. Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ hai, Hà Nội, 2006. Tr.229-238.

Trần Văn Tuấn (2008), Đánh giá các điều kiện địa lý và xây dựng mô hình hệ kinh tế sinh thái cho việc tổ chức tái định cư thủy điện tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Tuyển tập báo cáo HNKH Địa lý toàn quốc lần thứ III, tháng 11/2008. NXB Khoa học Kỹ thuật. tr 494 - 500

Nguyễn Đức Khả, Trần Văn Tuấn, Thái Thị Quỳnh Như (2008), Lý thuyết địa chính và những vấn đề còn bỏ ngỏ Tuyển tập báo cáo HNKH Địa lý toàn quốc lần thứ III, tháng 11/2008. NXB Khoa học Kỹ thuật. Tr 1042 - 1051

Nguyễn Quang Mỹ, Đặng Văn Bào, Nguyễn Hiệu, Trần Thanh Hà, Nguyễn Quang Minh (2008), Đặc điểm tai biến trượt lở đất ở Tây Bắc Việt Nam, Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 3, tr 45 - 53

  • Website cựu sinh viên