Ban Chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ

GS. TS. Nguyễn Thế Toàn
Trưởng khoa
TS. Hoàng Chí Hiếu Phó trưởng khoa
   TS. Phạm Văn Thành Phó trưởng khoa 
TS. Nguyễn Ngọc Đỉnh Phó trưởng khoa 
Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên