Đề tài, dự án

Stt

Tên đề tài/ Dự án

Tên tổ chức tài trợ

Địa chỉ liên hệ tổ chức tài trợ

1

TN-03-08 (Việt)

Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

2

Development of Computational Particle Physics using massively parallel cluster computer (2006-2011) (Oanh)

Japan Society of for the Promotion of Science/Grants in Aid for Research

www.jsps.go.jp

3

TN-08-15 (Hưng)

Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

4

TN-09-07 (Việt)

Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

5

TN-12-07 (Nhàn)

Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

6

e-Science Project on High performance computing (2010-2012) (Oanh)

Center for Computational

Sciences, University of

Tsukuba

http://www.ccs.tsukuba.ac.jp

7

TN-13-10 (Nhàn)

Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN

334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

 

Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên