Đề tài, dự án

- Chế tạo và nghiên cứu các tính chất chuyển trong vật liệu Perovskite đơn và kép có nhiệt độ chuyển pha Curie cao. QG – 06 – 05, Đề tài đặc biệt ĐHQG. 

- Cạnh tranh tương tác và sự nhảy điện tử trong một số hợp chất perovskite, Đề tài ĐHQG Mã số QT – 09 – 10.

-  Chế tạo và nghiên cứu các vật liệu có hiệu ứng từ nhiệt khổng lồ (GMCE) dùng trong các thiết bị làm lạnh thế hệ mới, QG-TĐ-00-01/ đề tài trọng điểm cấp ĐHQG

- Chế tạo và nghiên cứu các tính chất của vật liệu từ có cấu trúc nanô, MS:811604/ cấp nhà nước.

- Nghiên cứu chế tạo dây nano từ tính dạng đơn đoạn (single-segment) và nhiều đoạn (multi-segment) ứng dụng cho nano y sinh/ Cấp nhà nước (NAFOSTED 103.02-2010.01)

- Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lý của vật liệu từ nhiệt có cấu trúc lập phương loại NaZn13/ QG-14-16

- Nghiên cứu chế tạo và tính chất của vật liệu từ cứng CoNiP có cấu trúc nano/ Cấp Đại học Quốc gia (QG14.14)

- Nghiên cứu tăng mật độ dòng tới hạn của hệ siêu dẫn nhiệt độ cao Bi-Sr-Ca-Cu-O sử dụng tâm ghim từ nhân tạo có cấu trúc nano/ Đề tài Nafosted mã số 103.02-2016.11.

- Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên các hệ hợp kim nền sắt pha tạp  đất hiếm. Nafosted, mã số 103.02-2017.326 

- Nghiên cứu cơ chế tăng mật động dòng tới hạn của hệ siêu dẫn nhiệt độ cao BSCCO và YBCO nhằm ứng dụng trong truyền tải điện./ Đề tài cấp ĐHQG mã số QG. 20.18


Khoa Vật lý
  • Website cựu sinh viên