Công bố khoa học

2013

 1. Kieu, C. Q., M.T. Pham, M.T. Hoang, 2013: Application of the Multi-physics Ensemble Kalman Filter to Typhoon Forecast. Pure and Applied Geophysics. (in press) doi: 10.1007/s00024-013-0681-y
 2. Tallapragada, V., C. Q. Kieu, Y. Kwon, Q. Liu, S. Trahan, Z. Zhang, 2013: Structural Evaluation of the HWRF model during 2011 model implementation. Mon. Wea. Rev., in press.
 3. Nguyễn Hướng Điền 2013. Công thức thực nghiệm tính toán cường độ mưa từ độ phản hồi radar cho khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 51-55
 4. Nguyễn Hướng Điền 2013 Profile gió trong lớp sát đất khu vực Phước Hòa - Bình Định trong các mùa Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr.26-31
 5. Công Thanh, Trần Tân Tiến 2013. Đánh giá kết quả dự báo quỹ đạo bão ở Biển Đông hạn 5 ngày bằng hệ thống dự báo tổ hợp trên mô hình RAMS.Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 141-146
 6. Công Thanh, Trần Tân Tiến 2013. Xây dựng hệ thống dự báo tổ hợp bão ở Biển Đông hạn 5 ngày bằng phương pháp nuôi nhiễu .Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 147-153
 7. Trần Tân Tiến, Hoàng Thị Thủy, Công Thanh, Bùi Minh Tuân 2013 Dự báo tổ hợp quỹ đạo bão trên biển khu vực Biển Đông hạn 5 ngày  Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 195-200
 8. Trần Tân Tiến, Hoàng Thị Mai, Công Thanh 2013 Ứng dụng phương pháp lọc Kalman tổ hợp vào dự báo cường độ bão 5 ngày Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 2S   tr. 201 - 206
 9. Nguyễn Minh Trường, Bùi Minh Tuân. 2013 Thử nghiệm dự báo ngày bùng nổ gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ năm 2012 bằng mô hình RAMS. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr.. 179-186
 10. Bùi Minh Tuân, Nguyễn Minh Trường 2013 Xây dựng chỉ số xác định ngày bùng nổ gió mùa mùa hè ở Nam Bộ sử dụng mô hình số với số liệu tái phân tích. Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Tập 29, số 1S   tr. 187-195
 11. Long Trinh Tuan, Hai Bui Hoang, Chanh Kieu and Tan Phan Van 2013. Expremental Seasonal Forecast of Tropical cyclone Activity for Vietnam during the 2012 Season. The Third International MAHASRI/HyARC Workshop on Asian Monsoon and Water cycle. 28-30 August, 2013 p.253 - 265, Danang, Vietnam
 12. Hoang-Hai Bui, Eriko Nishimoto and Shigeo Yoden 2013: A Sensitivity Study of QBO-Like Oscillation in a Radiative-Convective Equilibrium State Obtained with Two-Dimensional Explicit Moist Convection Model. GCOE-ARS FINAL SYMPOSIUM, December 1-3, Uji, Kyoto, Japan. http://133.3.251.107/assets/files/documents/ARS_final_program_20131201.pdf

 

 • Website cựu sinh viên