Nghiên cứu khoa học

+ Vật lý toán (như là công cụ cho các nghiên cứu vật lý):

 • Lý thuyết nhóm (bao gồm nhóm cổ điển, nhóm lượng tử, siêu nhóm);

 • Hình học vi phân;

 • Các công cụ toán học và tính toán khác (trong đó các công cụ và chương trình máy tính);

 • Khảo sát các mô hình và hệ vật lý liên quan (các lý thuyết trường gauge, các mô hình siêu đối xứng, lý thuyết dây, các hệ khả tích, các hiện tượng tới hạn và chuyển pha, v.v...).

+ Vật lý năng lượng cao (lý thuyết và thực nghiệm):

 • Mô hình chuẩn và các mở rộng của nó:

 • Vi phạm CP;

 • Siêu đối xứng;

 • Chuyển pha;

 • Vật lý hạt Higgs;

 • Vật lý neutrinos;

 • Vật lý hạt B;

 • Các ứng dụng trong vật lý thiên văn và vũ trụ học (xem thêm phần dưới đây).

+ Vũ trụ học (lý thuyết và thực nghiệm): Các mô hình vũ trụ và các vấn đề giãn nở vũ trụ, lạm phát vũ trụ, sóng hấp dẫn, bức xạ vũ trụ, năng lượng tối, vật chất tối. v.v...

Khoa Vật lý
 • Website cựu sinh viên