Ban chủ nhiệm khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy Trưởng khoa
PGS. TS. Phạm Thế Hải Phó trưởng khoa
  PGS.TS. Nguyễn Thành Nam  Phó trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh Phó trưởng khoa
Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên