Ban Lãnh đạo khoa

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
PGS. TS. Phạm Thế Hải Trưởng khoa
  PGS.TS. Nguyễn Thành Nam  Phó trưởng khoa
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh Phó trưởng khoa
Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên