Công bố khoa học

 1. Vo Thi Thuong Lan, Ngo Thi Ha, Nguyen Quynh Uyen, Nguyen Thi Duong, Nguyen Thi Thu Huong, Ta Bich Thuan, Pham Anh Thuy Duong and Ta Van To. (2014). Standardization of methylation specific PCR (MSP) method for analysing BRCA1 and ER methylation. Molecular Medicine Report, 9: 1844-1850.

 2. Vo Thi Thuong Lan, Ta Bich Thuan, Doan Minh Thu, Ngo Thi Ha, Nguyen Quynh Uyen, and Ta Van To. (2013). Methylation profile of BRCA1RASSF1A and ER in Vietnamese women with ovarian cancer. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14 (12): 7713-7718.

 3. Ngô Thị Hà, Võ Thị Thương Lan, Đoàn Minh Thu, Nguyễn Thị Trà My, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Huỳnh Minh Quyên. (2013). Nghiên cứu tình trạng methyl hóa của promoter gen BRCA1 ở bệnh nhân Việt Nam bị ung thư vú. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013, ngày 27 tháng 9 năm 2013, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trang 62-66.

 4. Vo Thi Thuong  Lan, Pham Thi Thanh Loan, Pham Anh Thuy Duong,  Le Thi Thanh, Ngo Thi Ha, and Ta Bich Thuan. (2012). Straightforward Procedure for Laboratory Production of DNA Ladder.Journal of Nucleic Acids, Article ID 254630, doi:10.1155/2012/254630.

 5. Lê Thanh Hà, Nguyễn Lĩnh Toàn, Võ Thị Thương Lan, Nguyễn Đình Phúc và Lê Thanh Hòa. (2012). Khảo sát đạc điểm phân tử của gen LMP-1 của vi rus Epstein-Barr và liên quan methyl hóa của gen RASSF1A trên bệnh nhân ung thư vòm họng ở Việt Nam. Tạp chí Y học thực hành, số 849/850 (2012): 128-133.

 6. Vương Diệu Linh, Tạ Văn Tờ, Đặng Bảo Châu, Võ Thị Thương Lan. (2012). Nghiên cứu hiện tượng methyl hóa promoter gen GSTP1 ở bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến tại bệnh viện K. Tạp chí Ung thư học Việt Nam, 2 :224-229.

 7. Le Ngoc Quynh, Vo Thi Thuong Lan. (2012). Methylation analysis of estrogen receptor (ER) gene in Vietnamese women with breast cancer by using COBRA. VNU Journal of Science, 28 (2S): 180-185.

 8. Tran Thi Huyen Trang, Ta Bich Thuan, Vo Thi Thuong Lan. (2012). Analysis of methylation of ERgene in Vietnamese patients with breast cancer by using methylation-specific polymerase chain reaction. VNU Journal of Science, 28 (2S): 203-208.

 9. Nguyen Thanh Hoa, Bui Viet Anh, Vo Thi Thuong Lan. (2012). Epigenetic alteration of BRCA1promoter in Vietnamese women with breast cancer. VNU Journal of Science, 28 (2S): 118-123.

 10. Vo Thi Thuong Lan, Ngo Thi Ha, Nguyen Ngoc Minh, Pham Anh Thuy Duong. (2012). Expression and purification of a recombinant antibacterial cecropin from Escherichia coli. VNU Journal of Science, 28 (2S): 150-155.

 11. Ta Bich Thuan, Vuong Dieu Linh, Truong Van Long, Vo Thi Thương Lan (2010) Use of plant extract as nutritional source for bacterial culturing medium. VNU J Sci Technol 26(4S): 656-660.

 12. Ngo Thi Ha, Pham Anh Thuy Duong, Nguyen Thi Thu Huong, Vo Thi Thuong Lan (2010) Expression and antibacterial activities of recombinant cecropin. VNU J Sci Technol 26(4S): 512-517.

 13. Ayako N. Sakamoto, Vo Thi Thuong Lan, Vichai Puripunyavanich, Yoshihiro Hase, Yuichiro Yokota, Naoya Shikazono, Mayu Nakagawa, Issay Narumi, Atsushi Tanaka (2009) A UV-B sensitiveArabidopsis plant has a mutation in a gene involved in the DNA-damage checkpoint pathway.Plant J 60(3): 509-517.

 14. Le Hung, Pham Thi Thanh Loan, Pham Anh Thuy Duong, Vo Thi Thuong Lan (2008) Study on development of new quality DNA Ladders. VNU J Sci Technol 24: 352-356.

 15. Dao Van Anh, Pham Anh Thuy Duong, Vo Thi Thuong Lan (2008) Improving the method for detecting CYP21 gene mutations in the patients with congenital hyperplasia syndrome. VNU J Sci Technol 24: 320-324.

 16. Vo Thi Thuong Lan, Tanaka A (2007) Methylation-independent transcriptions of repeat sequences induced by ion beams. VNU J Sci Technol 23: 140-145.

Khoa Sinh học
 • Website cựu sinh viên