Bộ môn Sinh thái học

Phòng Thí nghiệm Sinh thái học & SHMT được thành lập 7/04/2004, có Quyết định đổi tên thành Bộ môn Sinh thái học từ ngày 26/12/2017.
• Vai trò, sứ mệnh: Đào tạo các cán bộ có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực Sinh thái học và Sinh học môi trường.
• Nhiệm vụ cơ bản: Đào tạo các bậc học từ Đại học đến Tiến sĩ chuyên ngành Sinh thái học;
• Nghiên cứu khoa học về: Sinh thái học, Sinh học môi trường, Sinh thái học độc tố, Sinh thái học hệ sinh thái, Sinh thái học và biến đổi khí hậu, Sinh thái học thực vật.
• Các môn học Bộ môn Sinh thái học đang đảm nhận dạy ở bậc đại học: Sinh học đại cương, Cơ sở Sinh thái học, Cá thể và Quần thể, Thực tập sinh thái học, Quản lý các hệ sinh thái, Nhập môn sinh thái học môi trường, Sinh học môi trường, Sinh thái học tiến hóa, Thực nghiệm Sinh thái học, Seminar sinh học bảo tồn, Môi trường và phát triển bền vững, Ứng dụng GIS và viễn thám trong Sinh thái học.
• Đội ngũ cán bộ: số cán bộ cơ hữu tại Bộm môn là 4 người trong đó có 2 PGS. TS; 2 TS; số cán bộ kiêm nhiệm là 1 PGS. TS. và 1 TS. Số giảng viên cơ hữu là 3 người, 2 giảng viên kiêm nhiệm.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên