Công bố khoa học

1. Mai Dinh Yen, Doan Huong Mai, 2020. Sustainable Management of Biodiversity (Strengthen the Conservation of Biodiversity) in Viet Nam for Climate Change in Societal Adaptation and Mitigation. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế Hanoi Forum 2018: Towards Sustainable Development, (2018) trang 7-12. Nhà xuất bản ĐHQG HN.
2. Doan Huong Mai, Nguyen Thi Lan Anh, Phan Xuan Binh Minh, Nguyen Ngoc Mai, Do Thi Xuyen, Bui Thi Hoa, Nguyen Anh Duc, Tran Ngoc My Hoa, Mai Minh Huong, Nguyen Van Hien, 2019. Climate change impact assessment on agriculture of Hanoi rural area. Journal of Environmental Treatment Techniques. 2019, Special issue on Environment, Management and Economy, Pages: 1204-1208. SCOPUS index.
3. Đoàn Hương Mai, Mai Đình Yên, Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Xuyến, Nguyễn Trọng Nghĩa, Vũ Hoàng Long, Trần Thị Huệ, Nguyễn Thị Hải Thanh, 2019. Đánh giá tác động “tiềm tàng” của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học Lâm nghiệp (rừng và thú rừng) ở Việt Nam (nghiên cứu điển hình: huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình). Hội thảo Khoa học Quốc gia Đa dạng sinh học và Biến đổi khí hậu, ngày 6/12/2017. Viện Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN, tr. 97-107. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
4. Nguyen Thi Quynh Hoa, Hoang Quoc Anh, Nguyen Minh Tue, Nguyen Thanh Trung, Le Nhu Da, Tran Van Quy, Nguyen Thi Anh Huong, Go Suzuki, Shin Takahashi, Shinsuke Tanabe, Pham Chau Thuy, Pham Thi Dau, Pham Hung Viet, Le Huu Tuyen, 2019. Soil and sediment contamination by unsubstituted and methylated polycyclic aromatic hydrocarbons in an informal e-waste recycling area, northern Vietnam: Occurrence, source apportionment, and risk assessment. Science of the Total Environment. 
5. Thi Thuy Duong, Thi Thu Hang Hoang, Trung Kien Nguyen, Thi Phuong Quynh Le, Nhu Da Le, Dinh Kim Dang, XiXI Lu, Manh Ha Bui, Quang Huy Trinh, Thi Hai Van Dinh, Thi Dau Pham, Emma Rochelle-newallj, 2019. Factors structuring phytoplankton community in a large tropical river: Case study in the Red River (Vietnam). Limnologica, 76 (2019) 82-93.
6. Bùi Thị Hoa, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam, Lê Thu Hà, 2019. Chất lượng môi trường nước vùng cửa Soài Rạp sông Sài Gòn- Đồng Nai, Tuyển tập báo khoa học, diễn đàn khoa học toàn quốc 2019: Sinh học biển và phát triển bền vững tr.476-486. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
7. Tran Thi Thu Huong; Duong Thi Thuy; Nguy ễn Trung Kien, Le Thi Phuong Quynh, Nguyen Duc Dien, Pham Thi Dau, Nguyen Hoai Chau, 2018, Effect of silver nanoparticles on water quality and phytoplankton communities in fresh waterbody. Journal of Vietnamese Environment, Volume 9, p.185-190
8. Bùi Thị Hoa, Lê Thu Hà (2018). “Sự tích tụ và ảnh hưởng của Cu lên hoạt tính enzyme Glutathione-S-transferase và enzyme catalase đối với cá chép (Cyprinus carpio) và cá trôi (Labeo rohita)”, Tạp chí Sinh học, số 40 (2se): 28-34, 2018.
9. Doan Huong Mai, Mai Dinh Yen, 2018. Preliminary assessment of biodiversity/ecosystems vulnerability by climate change and suggestion a system of mitigation measures for them, case study: Hanoi city, Vietnam. EPH - International Journal of Biological & Pharmaceutical Science, ISSN: 2208-2166, Volume-4, Issue-3, March, 2018, p. 21-26.
10. Doan Huong Mai, Mai Dinh Yen, Phan Thi Hien, Nguyen Tram Anh, 2018. Climate change impact assessment on ecosystem services of West Lake, Hanoi capital and suggestion a system of mitigation and adaptation measures. Full paper in 17th World Lake Conference Proceedings, Lake Kasumigaura, Ibaraki, Japan, 2018, p. 664-666.
11. N.B.Dang, X.N.Ngo, H.M.Doan, 2018. Ecosystem status of My Son Sanctuary in Quang Nam province, Vietnam. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET), Volume 9, Issue 11, November 2018, pp. 1912–1917. SCOPUS index.
12. Phạm Thị Dậu và nnk, 2017. Primary Study on the Response of Constitutive Androstane Receptor with Gynostemma Pentaphyllum Extrac. VNU Journal of Science: Natural Science and Technology.
13. Phạm Thị Dậu và nnk, 2017. Primary Assessment of Water Quality and Phytoplankton Diversity in Dong Rui Wetland, Tien Yen District, Quang Ninh Province. VNU Journal of Science: Natural Science and Technology.
14. Đỗ Thị Khánh Huyền, Lê Thu Hà, Hoàng Việt Hưng (2017). “Sử dụng chỉ số AQI trong phân tích, đánh giá ô nhiễm bụi TSP và những tác động đến sức khỏe người dân tại tỉnh Ninh Bình”. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập 33, số 1S, tr.291-298.
15. Mai Dinh Yen, Doan Huong Mai, 2017. Preliminary assessment of biodiversity/ecosystems vulnerability by climate change and suggestion a system of mitigation measures for them, case study: Hanoi city, Vietnam. Abstract in Proceedings of International Congress of Ecology in Beijing, China August, 2017.
16. Doan Huong Mai, Tanot Unjah, Nguyen Thi Ngoc Mai, Nguyen Thi Lan Anh, Do Thi Xuyen, Bui Thi Hoa and Nguyen Van Hien, 2017. Climate Change Impact Assessment and Strategies for Adaptation at Mountain Region: a Case Study in Da Bac District, Hoa Binh Province, Vietnam. Journal of Engineering and Applied Sciences. Volume: 12, Issue: 20, Page No.: 5088-5094. ISSN:1816-949X. Medwell Journals,2017. SCOPUS index.
17. Nguyen Phuong Giang, Doan Huong Mai, Do Thi Xuyen, Tran Thi Hue, Vu Hoang Long, 2017. Biological and Ecological characteristics of Rhus tree  - Toxicodendron succecdanea (L.) Kuntze planted in Da Bac district, Hoa Binh province. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Vol.33, No.1S, 2017, tr. 114-118.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên