Đề tài, dự án

1. Điều tra tổng thể Đa dạng sinh học các hệ sinh thái đầm phá ven biển Việt Nam. Cấp nhà nước, dự án 47. Mã số: 119/HĐ-KTBVNL. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Thời gian thực hiện: 2011-2015.
2. Nghiên cứu đa dạng sinh học động vật không xương sống cỡ lớn và mối liên quan của chúng đối với chất lượng nước tại một số thủy vực nước ngọt ở miền Bắc Việt Nam – đề tài NAFOSTED. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh . Thời gian thực hiện 2012-2014.
3. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật nhằm phục vụ quản lý, sử dụng hợp lý hệ sinh thái bãi bồi huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh. Thời gian thực hiện 2013-2014.
4. Nghiên cứu khu hệ côn trùng nước bộ Cánh nửa (Hemiptera) tại khu vực miền núi phía bắc Việt Nam - đề tài NAFOSTED. Chủ trì: TS. Trần Anh Đức. Thời gian thực hiện 2013-2015
5. Nghiên cứu đa dạng sinh học một số taxon Động vật không xương sống nước ngọt (Côn trùng nước, Giáp xác cỡ lớn, Thân mềm) tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đề tài cấp Đại học Quốc gia. Chủ trì: TS.Trần Anh Đức. Thời gian thực hiện 2013-2014.
6. Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của một số loài côn trùng đặc hữu ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững, mã số đề tài ĐTĐL.CN-65/19. Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh. Thời gian thực hiện 2019-2021.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên