Đào tạo

  • Trung tâm tham gia hỗ trợ đào tạo sinh viên nghiên cứu khoa học, làm khóa luận tốt nghiệp, luận văn cao học và nghiên cứu sinh.
  • Hàng năm có khoảng 20 sinh viên, 4-5 học viên cao học và từ 1-2 nghiên cứu sinh trực tiếp làm việc tại Trung tâm.
  • Trung tâm còn tổ chức các khóa đào tạo sử dụng trang thiết bị nghiên cứu trong và ngoài nước.
Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên