Công bố khoa học

Giải pháp hữu ích:

·         Nguyễn Văn Vịnh và nnk (2018). Giải pháp sinh học bảo vệ bờ sông, suối (số: 373 A). Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 15/10/2018.

Công bố khoa học:

·         Milan Koch, Thanh Son Nguyen, Dzenek Duris (2015). Monomia calla, a new species of swimming crab (Decapoda, Portunidae) from Madagascar and the Philippines. Zootaxa, 3981 (3): 405–412.

·         Anh Duc TranVan Vinh Nguyen (2016). Notes on the subfamily Ranatrinae (Hemiptera: Nepidae) from Vietnam, with two new species of Ranatra Fabricius, 1790. Journal of Asia-Pacific Entomology, 19: 515–523.

·         Cornelia Plagge, Nguyen Thanh Son, Peter L. K. Ng, Michael Türkay, Bruno Streit, Sebastian Klaus (2016). Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777) (Crustacea: Brachyura: Portunidae): a cosmopolitan brachyuran species?. The Raffles Bulletin of Zoology, 64: 374–388.

·         Nguyen Van VinhNguyen Thi Anh Nguyet, Duong Van Cuong, Pham Van Phu (2016). The Study on Species Composition of Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) in Cao Bang Province. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 32(1S): 135–141.

·         Nguyen Thanh Son, Nguyen Xuan Quynh, Nguyen Van VinhTran Anh Duc (2016). Species composition and distributional characteristics of freshwater decapod crustaceans (Crustacea: Decapoda) and molluscs (Mollusca) in Xuan Son National Park, Phu Tho province. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 32(1S): 111–117.

·         Dương Văn CườngNguyễn Văn Vịnh, Ngô Xuân Nam (2017). Kết quả nghiên cứu thành phần loài Phù du (Insecta: Ephemeroptera) tại Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33(1S): 66–71.

·         Chu Thị Đào, Nguyễn Thị Ánh NguyệtTrần Anh Đức (2017). Nghiên cứu thành phần loài côn trùng bộ Cánh Nửa ở nước (Insecta: Hemiptera) tại khu di tích thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33(1S): 72–78.

·         Tran, A.D., Polhemus, D.A. (2017). A taxonomic study of Metrocoris Mayr, 1865 (Gerromorpha: Gerridae) in Vietnam, with descriptions of five new species. Raffles Bulletin of Zoology, 65: 109–149.

·         Tran, A.D., R. Poggi (2019). The genus Ranatra Fabricius (Heteroptera: Nepidae) in Borneo, with a redescription of Ranatra spinifrons Montandon and the description of a new species. Zootaxa, 4555(2): 236–246.

·         Tran A.D., H. Zettel (2019). A taxonomical study of the genus Esakia Lundblad, 1933 (Heteroptera: Gerromorpha: Gerridae), with descriptions of two new species from Borneo. Aquatic Insects, 40(4): 300–316.

·         Nguyễn Thị Ánh NguyệtNguyễn Thanh Sơn (2019). Dẫn liệu về các loài côn trùng thuộc bộ Cánh nửa (Hemiptera) ở rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Tạp chí khoa học ĐHSP2, 62: 28–39.

·         Nguyễn Văn VịnhNguyễn Thị Ánh Nguyệt (2020). Kết quả nghiên cứu về họ Heptageniidae, bộ Phù du (Ephemeroptera) ở một số Vườn Quốc gia Việt Nam. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghê: 279–283.

·         Nguyễn Văn VịnhTrần Anh ĐứcNguyễn Thanh SơnNguyễn Thị Ánh Nguyệt (2020). Kết quả nghiên cứu đa dạng loài của bộ Phù du (Ephemeroptera. Insecta) ở một số suối thuộc tỉnh Hà Giang. Báo cáo hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 10, NXB Nông nghiệp: 206-213.

·         Đỗ Đức SángNguyễn Thanh Sơn (2021). Ốc cạn ngoại lai tại Tây Bắc Việt Nam: Những rủi ro hiện hữu và tiềm tàng. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 19 (7): 942–951.

·         Do Duc Sang, Bui Thi Chinh, Do Van Nhuong (2020). The land snail genus Opisthoporus Benson in L. Pfeiffer, 1851 (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae) from Vietnam, with description of a new species. Raffles Bulletin of Zoology, 68: 103–111.

·         Do Duc SangNguyen Thanh Son, Do Hai Lan (2020). The land snail genus Rhiostoma Benson, 1860 from Vietnam (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae), with description of a new species. Ruthenica, Russian Malacological Journal, 29(2): 87–94.

·         Do Duc SangNguyen Thanh Son (2020). Two new species of the genus Indoartemon (Gastropoda: Stylommatophora: Streptaxidae) from Northwestern Vietnam. Folia Malacologica, 28(2): 135–140.

·         Do Duc Sang (2021). Two new species of the genus Stemmatopsis J. Mabille, 1887 (Gastropoda: Stylommatophora: Streptaxidae) from Vietnam and Laos. Ruthenica, Russian Malacological Journal, 31(1): 21–25.

·         Tran A.D., H. Zettel (2021). Taxonomic review of the Ranatra gracilis group sensu Lansbury, 1972 (Nepomorpha: Nepidae), with descriptions of four new species. Raffles Bulletin of Zoology, 69: 45–70.

·         Ha, T.N., Tran, A.D. (2021). Taxonomy of Micronectidae (Heteroptera: Nepomorpha) from Vietnam, with descriptions of 11 new species. European Journal of Taxonomy, 756(1), 1-82. 

·         Nguyen Thanh Son, Ng P.K.L. (2021). A revision of the swimming crabs of the Indo – West Pacific Xiphonectes hastatoides (Fabricius, 1798) species complex (Crustacea: Brachyura: Portunidae). Arthropoda Selecta. Vol.30. No.3: 386–404.

·         Duong, VC, Kang, JH, Nguyen, VV, Bae, YJ (2021). Genetic Diversity and Population Structure of the Asian Tiger Mosquito (Aedes albopictus) in Vietnam: Evidence for Genetic Differentiation by Climate Region. Genes, 12, 1579. 

·         Duong, VC, Tran, TPU, Nguyen, VV, Bae, YJ (2021). Predator selection and predator-prey interactions for the biological control of mosquito dengue vectors in northern Vietnam. Journal of Vector Ecology, 46(2), 163-172.

·         Do Duc Sang, Nguyen Thanh Son (2022). The land snail genus Pincerna Preston, 1907 (Gastropoda: Alycaeidae) from Vietnam and Laos, with description of a new species. Raffles Bulletin of Zoology, 70: 364-375.

·         Duong, VC, Kang, JH, Nguyen, VV and Bae, YJ (2022). Invasion pattern and progress of Ae. aegypti in a native range of Ae. albopictus in Vietnam revealed by biogeography and population genetic analysis. Insects, 13, 1079. 

·         Seok, SW, Kim, JS, Duong, VC, Kim, WG, Bae, YJ (2022). Role of the predaceous mosquito Toxorhynchites christophi (Diptera: Culicidae) in treehole ecosystems in a Korean forest. Journal of Vector Ecology, 47(2), 202-209.

·         Shih HT, Wong KJH, Chan BKK, Nguyen TS, Do VT, Ngo XQ, Hsu PY. (2022). Diversity and distribution of fiddler crabs (Crustacea: Brachyura: Ocypodidae) in Vietnam. Zoological Studies 61:66.

·         D.S. Do, T.S Nguyen (2023). A new genus and new species of Pupinidae (Gastropoda: Caenogastropoda) from Northern Vietnam. Ruthenica, Russian Malacological Journal. Ruthenica, Russian Malacological Journal, 33(1): 19-26.

·         Tran, A.D., Zettel, H. & Sites, R.W., 2023. Revision of the genus Eotrechus Kirkaldy (Hemiptera, Heteroptera, Gerridae), with descriptions of six new species. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 70(1): 69-111. [ISI]

·         Kim, W., Amauger, J., Ha, J., Pham, T.H., Tran, A.D., Lee, J.H., Park, J., Piotr G. Jablonski, P.G., Kim, H.Y. & Lee, S.I., 2023. Two different jumping mechanisms of water striders are determined by body size. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120(30): e2219972120. [ISI]

·         Tran, A.D., Le, T.P.L. & Nguyen, T.A.N., 2023. The taxonomy of the genus Asclepios Distant (Heteroptera, Gerromorpha, Gerridae), with description of a new species from Vietnam. Journal of Asia-Pacific Entomology, 26(4): 102144. [ISI]

           Duong, V. C., Anh Nguyen, N. T., & Van Nguyen, V. (2023). Diversity and larval habitats of mosquitoes (Diptera: Culicidae) in urban areas in Ha Noi, Vietnam. Academia Journal of Biology, 45(3), 133–144.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên