Ban Giám đốc

Giám đốc
TS. Nguyễn Thành Nam 
Điện thoại: 02439330586/0989171907. 
Email: nguyenthanhnam@hus.edu.vn
Phó Giám đốc
PGS.TS. Trần Anh Đức
Điện thoại: 02439330586/0904565918.
Email: tran.anhduc@hus.edu.vn
Phó Giám đốc
TS. Đỗ Thị Xuyến
Điện thoại: 02439330586/0979755897.
Email: xuyendoiebr@gmail.com

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên