Đề tài, dự án

  1. Nghiên cứu biến đổi di truyền ngoại gen của gen nhạy cảm ung thư (BRCA1) ở phụ nữ Việt nam bị ung thư buồng trứng. Quĩ Nafosted. 106.06-2010.20 (2010-2013). Chủ trì: PGS.TS. Võ Thị Thương Lan

  2. Nghiên cứu tình trạng methyl hóa của một số gen và ứng dụng trong chẩn đoán ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến. Bộ KHCN. KC04.05/11-15 (2011-2014). Chủ trì: PGS.TS. Võ Thị Thương Lan. 

  3. Nghiên cứu tạo protein thụ thể (hGPCR) tái tổ hợp để xây dựng mô hình sàng lọc dược phẩm. Bộ KHCN. ĐT-PTNTĐ. 2011-G/4 (2011-2014). Tham gia. 

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên