Công bố khoa học

Sách
1. 2020. Colin P. Groves, Nguyen Vinh Thanh, Dong Thanh Hai. Mammals of Vietnam – Volume 1: Primates, Paenungulata, Perissodactyla, Arctiodactyla, Pholidota, Dermoptera, Scandentia, and Lagomorpha. Publishing House for Science and Technology. ISBN-978-604-913-804-0.
2. 2017. Nguyễn Thị Lan Anh (Chủ biên), Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Anh Đức. Sinh thái dinh dưỡng của Vooc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus) ở Hà Giang, Việt Nam. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 184 trang.
3. 2017. Vũ Thị Phương Anh, Lê Vũ Khôi, Hoàng Trung Thành. Sinh thái học Hệ sinh thái. NXB. Giáo dục Việt Nam.
4. 2015. Lê Vũ Khôi, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam. Giáo trình Địa lý Động vật học. NXB.  ĐHQGHN.
5. 2011. Lê Vũ Khôi, Hoàng Trung Thành. Giáo trình Sinh thái học Động vật có xương sống ở cạn. NXB. Giáo dục Việt Nam.
6. 2011. Nguyễn Lân Hùng Sơn (chủ biên), Trần Văn Ba, Nguyễn Hữu Dực, Đỗ Văn Nhượng, Nguyễn Vĩnh Thanh, Bùi Minh Hồng, Bùi Thu Hà, Hoàng Ngọc Khắc, Nguyễn Đức Hùng. Đa dạng sinh học đất ngập nước - Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Van Long Wetland Nature Reserve), Nxb. Đại học Sư phạm, Hà Nội.
Bài báo khoa học tiêu biểu
1. 2019. Satoru Arai, Keita Aoki, Son Nguyen Truong, Tu Vuong Tan, Fuka Kikuchi, Gohta Kinoshita, Dai Fukui, Thanh Hoang Trung, Se Hun Gu, Yasuhiro Yoshikawa, Keiko Tanaka-Taya, Shigeru Morikawa, Richard Yanagihara, Kazunori Oisihi. Đakrông virus, a novel mobatvirus (Hantaviridae) harbored by the Stoliczka’s Asian trident bat (Aselliscus stoliczkanus) in Vietnam. Scientific report, (2019) 9:10239   |  https://doi.org/10.1038/s41598-019-46697-5. 
2. 2019. Nguyen Thi Lan Anh, Nguyen Thao Ninh. Integration between Parasite Infection Research and Biological Teaching for Secondary School Students in Hanoi, Vietnam. International Journal of Current Research Vol. 11, Issue 01, pp. 316-319, DOI: https://doi.org/10.24941/ijcr.33656.01.2019.
3. 2019. Nguyễn Thị Lan Anh. Cây thuốc trong thành phần thức ăn của Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau Ca, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Sinh học, 41 (2se1&2se2): 189–195 DOI: 10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14172.
4. 2019. Nguyen Thanh Nam, Tran Trung Thanh, Tran Duc Hau. New insights into early stages of Lateolabrax maculatus (McClelland, 1844) in a tropical estuary of northern Vietnam. Regional Studies in Marine Science, 30.
5. 2019. Hoang Trung Thanh, Nguyen Truong Son, Vu Thuy Duong, Nguyen Thanh Luong, Dao Nhan Loi, Vu Dinh Thong. New records and morphological assessments of long-nosed fruit bats (chiroptera: pteropodidae: Macroglossus spp.) from Vietnam. Tap chi Sinh hoc 41(4): 117-124.
6. 2019. Hoang Trung Thanh, Le Khac Quyen, Vu Dinh Thong, 2019. First record of Bats and their echolocation from My Son Sanctuary area, Quang Nam province, central Vietnam. Tap chi Sinh hoc Vol. 41 (2se1&2se2): 433-439.
7. 2019. Tran Trung Thanh, Tran Duc Hau, Izumi Kinoshita. Simultaneous and sympatric occurrence of early juveniles of Acanthopagrus latus and A. schlegelii (Sparidae) in the estuary of northern Vietnam. Limnology, 20:321–326.
8. 2018. Nguyen Thanh Nam, Tưởng Thị Hiền, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Xuân Huấn. Biological characteristics of chinese gizzard shad - Clupanodon thrissa (Linnaeus, 1758) in the Van Uc estuary, Hai Phong city, Vietnam. Tap chi Sinh hoc (Journal of Biology), Vol. 40, No 2SE (2018).
9. 2018. Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Vĩnh Thanh, Nguyễn Đình Hải. Hiện trạng quần thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), Khỉ vàng (Macaca mulatta) và Khỉ mốc (Macaca asamensis) ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam (ISSN 1859-4794), 60(8) 8.2018. pp. 23-27.
10. 2018. Cuong The Pham, Truong Quang Nguyen, Tao Thien Nguyen, Thanh Vinh Nguyen, Nikolai L. Orlov, Mona van Schingen, and Thomas Ziegler. First record of Liuixalus feii Yang, Rao & Wang, 2015 (Anura: Rhacophoridae) from Vietnam and taxonomic assigment of L. jinxiuensis Li, Mo, Xi et Jiang, 2015. Russian Journal of Herpetology Vol. 25, No. 2., Online publication, pp. 121-125
11. 2018. Nguyen Vinh Thanh and Tong Thi Nhai (2018). Behavior and Ecology of Macaca leonina (MAMMALIA: Primates) at Hanoi Zoo, Vietnam. Academia Journal of Biology  (ISSN 2615-0923), 2018 40(3), Online publication, pp. 122-127.
12. 2018. Tran Trung Thanh, Tran Duc Hau and Nguyen Xuan Huan. Larval description and habitat utilization of an amphidromous goby, Redigobius bikolanus (Gobiidae).  Animal Biology, 68(1): 15-26.
13. 2018. Lã Thị Thùy, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Huy Hoàng. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp làm tiêu bản bộ xương ếch đồng - Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834) tại bảo tàng sinh học. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 15, kỳ 1 tháng 8.
14. 2018. Vu Dinh Thong, Dao Nhan Loi, Nguyen Thanh Luong, Hoang Quoc Huy, Hoang Trung Thanh, 2018. New records of bats (Mammalia: Chiroptera) from Cu Lao Cham and Ly Son archipolagos, central Vietnam. Academia Journal of Biology 2018, 40(4): 13-21.
15. 2017. Nguyễn Thành Nam, Lê Văn Hậu, Nguyễn Xuân Huấn. Nghiên cứu so sánh đặc điểm sinh học cá Chỉ vàng - Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) theo mùa tại vùng  biển ven bờ tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 33, số 2S, tr. 38-43.
16. 2017. Luong Ngoc Chung, Nguyen Thi Kim Cuc, Trieu Anh Ngoc, Nguyen Thanh Nam, Le Viet Son, Tran Viet On. Required flows for aquatic ecosystems in Ma River, Vietnam. International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB). Vol-2, Issue-6, Nov-Dec- 2017. pp. 3068-3077.
17. 2017. Hoàng Trung Thành, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Văn Sáng, Đinh Nho Thái, Nguyễn Huy Hoàng, Vương Tân Tú, Nguyễn Xuân Huấn, Vũ Đình Thống. Tính đa dạng, hiện trạng phân loại và bảo tồn của họ Dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam. Tạp chí Sinh học 39 (2), tr. 174-184. DOI: 10.15625/0866-7160/v39n2.9213. 
18. 2017. Tran Trung Thanh, Tran Duc Hau and Izumi Kinoshita. Occurrence of two types of larvae of the Asian seaperch (Lateolabrax) in the estuaries of northern Vietnam.  Ichthyological Research, 64(2): 244–249.
19. 2017. Vuong Tan Tu, Alexandre Hassanin, Tamas Gorfol, Satoru Arai, Dai Fukui, Hoang Trung Thanh, Nguyen Truong Son, Neil M. Furey, Gabor Csorba. Integrative taxonomy of the Rhinolophus macrotis complex (Chiroptera, Rhinolophidae) in Vietnam and nearby regions. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 55 (3): 177-198; DOI: 10.1111/jzs.1 2169.
20. 2016. Lê Nhật Anh và Nguyễn Vĩnh Thanh. Nghiên cứu một số ảnh hưởng của điều kiện nuôi nhốt tới tập tính của loài Vượn đen má trắng (Nomascus leucogenys) trong mùa thu – đông tại Vườn thú Hà Nội. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ hai (ISBN 978-604-62-5440-9), tr. 29-36.
21. 2016. Nguyen Thanh Nam, Hoang Trung Thanh, Nguyen Huy Hoang, Nguyen Anh Duc, Nguyen Thi Kim Thanh, Do Thi Xuyen, Nguyen Van Vinh, Tran Anh Duc, Nguyen Van Quang, Nguyen Xuan Huan, and Nguyen Trung Thanh. Specimens of animals and plants deposited in the Biological Museum, VNU University of Science, Hanoi. In: Nakayama, N. (ed) Proceedings of the International Symposium on Interactions of Human, Calture and Nature Explored with University Museum Collections. The Kyoto University Museum, Kyoto University, Kyoto, pp. 65-69.
22. 2016. Vũ Đình Thống, Đỗ Thuỳ Dung và Nguyễn Vĩnh Thanh. Tổng quan tình hình nghiên cứu dơi ở Vườn quốc gia Cát Bà và nhận xét về một số ghi nhận trước đây. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ hai (ISBN 978-604-62-5440-9), tr. 737-744.
23. 2016. Vuong Tan Tu, Péter Estók, Gábor Csorba, Nguyen Truong Son, Hoang Trung Thanh, Le Quang Tuan, Tamás Görföl, 2016. Recent remarkable records reveal that Phia Oac-Phia Den Nature Reserve is a priority area for bat conservation in Northern Vietnam. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, 9 (3): 312-322 (2016), http://dx.doi.org/10.1016/j.japb.2016.04.007.
24. 2015. Hoàng Trung Thành, Nguyễn Trường Sơn, Vương Tân Tú, Nguyễn Viết Thịnh, Vũ Đình Thống, 2015. Đặc điểm hình thái, siêu âm và phân bố của loài Dơi lá đuôi Rhinolophus affinis (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội: Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Vol. 31(4S):339-346.
25. 2015. Vuong Tan Tu, Gábor Csorba, Tamas Gorfol, Satoru Arai, Nguyen Truong Son, Hoang Trung Thanh, and Alexandre Hasanin, 2015. Description of a new species of the genus Aselliscus (Chiroptera, Hipposideridae) from Vietnam. Actachiropterologica, 17(2): 233–254, 2015.
26. 2014. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Anh Đức. Sự lựa chọn thức ăn của Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau Ca, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, tập 36, Số 2, tr. 179-188.
27. 2014. Nguyễn Thị Lan Anh, Đào Đức Hảo (2014). Metabolizable Energy in the Diet of the Tonkin Snub-nosed Monkey Rhinopithecus avunculus (Dollman, 1912) at Khau Ca Species and Habitat Conservation Area, Ha Giang Province. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology Vol.30, No. 3S, pp. 7-15.
28. 2014. Nguyễn Thị Lan Anh, Trần Văn Thụy, Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Huấn. Hiện trạng sinh cảnh và cơ sở thức ăn của Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus (Dollman, 1912) ở khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau Ca, tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học ĐHQG HN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 6S, tr. 321-330.
29. 2014. Nguyễn Quang Huy, Vũ Tiến Thịnh, Nguyễn Vĩnh Thanh. Dẫn liệu mới bổ sung về khu hệ động vật có xương sống trên cạn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ (ISSN: 0866-8612), Tập 30, số 1S, tr. 95-102.
30. 2014. Hoang Trung Thanh, Nguyen Xuan Huan, 2014. Biological Museum of Vietnam National University - Current status, future plan and its collection based research, education and outreaching (Keynote lecture 1). Proceeding of the International Symposium on Challenging Asian University Museum, Kyoto, Japan, pp. 19-22.
31. 2014. Nguyen Tai Tue, Hideki Hamaoka, Tran Dang Quy, Mai Trong Nhuan, Atsushi Sogabe, Nguyen Thanh Nam, Koji Omori. Dual isotope study of food sources of a fish assemblage in the Red River mangrove ecosystem, Vietnam. Hydrobiologia, Vol. 733 (1):71-83.
32. 2012. Nguyễn Vĩnh Thanh và Lê Vũ Khôi. Bước đầu nghiên cứu tập tính lựa chọn thức ăn của Voọc mông trắng (Trachypithecus delacouri) tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia về Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam lần thứ nhất (ISBN 978-604-60-0157-7), tr. 282-288.
33. 2011. Nguyen Thanh Nam, Todd W. Miller, Nguyen Xuan Huan, Vu Trung Tang, Koji Omori. Integrating community structure and stable isotope analysis to assess a heavily exploited coastal marine ecosystem off Central Vietnam. Journal of Fisheries Research 110: 268- 276.
34. 2007. Le Vu Khoi and Nguyen Vinh Thanh. Social behavior of Trachypithecus delacouri in Van Long Nature Reserve, Ninh Binh province, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology (ISSN: 0866-8612) 23, No.1S (2007), pp. 1-5.
35. 2006. Nguyen Vinh Thanh and Le Vu Khoi. Results of Study on Delacour’s langur Trachypithecus delacouri (Osgood, 1932) in Van Long Nature Reserve, Ninh Binh province, Journal of Science (ISSN 0866-8612), T. XXII, No3C AP, 2006, Vietnam National University, Hanoi, pp.73-78.
36. 2003. Nguyễn Hải Hà, Nguyễn Vĩnh Thanh. Nghiên cứu phân bố, tình trạng loài Culi nhỏ ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh – Dakpring, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ISSN 0866-7020), 11/2003, pp. 1438-1440.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên