Phòng thí nghiệm Sinh Y học

 Phòng thí nghiệm Sinh Y thành lập năm 2007 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo và nghiên cứu Sinh học thực nghiệm có liên quan và phục vụ cho Y học.

       Về đào tạo: Phòng thí nghiệm Sinh Y tham gia giảng dạy Sinh học phân tử cho cử nhân và sau đại học, giảng dạy Nhập môn công nghệ sinh học, Vi sinh vật học Y học, Sinh học Khối u và Cơ sở phân tử của bệnh học cho cử nhân ngành Công nghệ Sinh học.

       Về nghiên cứu: Phòng thí nghiệm Sinh Y tập trung vào hướng nghiên cứu Di truyền ngoại gen phục vụ phát triển các kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán cận lâm sàng và xây dựng các bộ sinh phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của các nước Đông Nam Á và quốc tế.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên