Đào tạo

Phục vụ giảng dạy: Bảo tàng Sinh vật là “phòng thí nghiệm” tự nhiên tốt nhất cho giảng dạy và đào tạo các chuyên gia về khoa học sự sống, là nơi thực hiện những khoá luận tốt nghiệp, luận văn cao học và luận án tiến sỹ về lĩnh vực phân loại học, đa dạng sinh học, sinh học môi trường, ...

Tuyên truyền và Giáo dục: Bảo tàng Sinh vật là nơi thăm quan, học tập của học sinh, sinh viên, của mọi người dân, là nơi phổ biến, tuyên truyền các kiến thức sinh học cơ bản, giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu quý sinh vật - tài nguyên quý giá của Quốc gia, nâng cao ý thức bảo vệ sinh vật, bảo vệ môi trường. Từ năm 2011, Bảo tàng mở cửa phục vụ cộng đồng, đặc biệt là học sinh các cấp, sinh viên từ các trường ở Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên