Giới thiệu

Bộ môn Động vật được thành lập năm 1956. Đến năm 1960. Bộ môn Động vật được chia thành Bộ môn Động vật không xương sống và Bộ môn Động vật có xương sống. Năm 1969: Từ Bộ môn Động vật có xương sống, một nhóm cán bộ tách ra để hình thành thêm Bộ môn Động vật thực nghiệm. Năm 1976: Các cán bộ nhóm Nhân học tách khỏi Bộ môn Động vật có xương sống để hình thành thêm Bộ môn mới là Bộ môn Nhân chủng học. Năm 2004: Các cán bộ nhóm sinh thái học tách khỏi Bộ môn và kết hợp cùng một số cán bộ khác trong Khoa thành lập Phòng thí nghiệm Sinh thái học và Sinh học Môi trường, sau này là Bộ môn Sinh thái học. Tháng 12/2017 Bộ môn Động vật có xương sống đổi tên thành Bộ môn Động vật học và Bảo tồn.
Đào tạo đại học và sau đại học
Giảng dạy bậc đại học: Động vật học Động vật có xương sống; Hệ thống học động vật có xương sống; Sinh học ứng dụng va bảo tồn Động vật có xương sống; Sinh học và Sinh thái học động vật có xương sống ở cạn; Sinh học biển; Sinh học quần thể; Sinh học nghề cá; Quản lý Khu bảo tồn và Bảo vệ Động vật hoang dã; Địa lý sinh vật.
Giảng dạy Sau đại học: Đa dạng sinh học và Bảo tồn; Địa lý động vật học; Sinh thái học quần thể; Quản lý và bảo vệ tài nguyên động vật; Ngư loại học; Khu hệ động vật có xương sống của Việt Nam; Địa lý động vật học Việt Nam; Quản lý và bảo tồn động vật hoang dã; Phương pháp nghiên cứu Chim và Thú; Phương pháp nghiên cứu Lưỡng cư - Bò sát; Phương pháp nghiên cứu Cá.
Hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp theo chuyên ngành: Động vật học, Sinh thái học.
Giảng dạy và hướng dẫn luận văn, luận án bậc Cao học và Tiến sĩ cho chuyên ngành: Động vật học, Sinh thái học.
Số lượng sinh viên đào tạo hàng năm: Bậc đại học: 10-20 sinh viên; Bậc cao học: 3-5 học viên; Bậc tiến sĩ: 2-4 nghiên cứu sinh. 
Bộ môn đã đào tạo được khoảng 600 Cử nhân, 50 Thạc sĩ và 20 Tiến sĩ. 
Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực: Phân loại học; Đa dạng sinh học và Bảo tồn đa dạng sinh học, Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi sinh vật vùng ven bờ và biển, Sinh học nghề cá, Sinh học và sinh thái học động vật có xương sống, Quy hoạch sinh thái và các khu bảo vệ, Sinh thái học các thủy vực.

Khoa Sinh học
  • Website cựu sinh viên