Liên hệ

Văn phòng bộ môn: Hoá Phân tích
Điện thoại: 0977323464
Fax:
Email: phantich.dhkhtn@gmail.com 
tathithao@hus.edu.vn
m.t.n.pham@gmail.com
 Facebook: Bộ môn Hóa Phân tích- Khoa Hóa - Đại học Quốc Gia Hà Nội
http:///ww. vnushoaphantich.wordpress.com

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên