Ban Giám đốc

Giám đốc trung tâm

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Năm đảm nhiệm chức vụ

1.

Đặng Ứng Vận

GS.TSKH.

2001- nay

Phó giám đốc trung tâm

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Năm đảm nhiệm chức vụ

1.

Lâm Ngọc Thiềm

GS. TS

2001 - 2005

2

 Lê Kim Long

TS.

2005 - nay

 

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên