Ban Giám đốc

Giám đốc Trung tâm

 

STT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Năm đảm nhiệm chức vụ

1

Trần Văn Nhân

GS.TS.

1994-2000

2

Nguyễn Đình Bảng

PGS.TS.

2000-2001

3

Trần Thị Như Mai

PGS.TS.

2001-2012

4

Nguyễn Tiến Thảo

TS.

2012- nay

Khoa Hóa học
  • Website cựu sinh viên